§ 8. Parykk

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk. Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet. Unntaksvis kan det ytes stønad til parykk til personer som har fått tilsagn fra sykehus om at kjønsskifteoperasjon kan foretas og det ellers er iverksatt hormonbehandling.

 

Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil 5.725,- kroner pr. kalenderår. Hvis medlemmet må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil 14.825,- kroner pr. kalenderår. Det er et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermotolog eller spesialavdeling i sykehus.

 

Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 30 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr.kalenderår.

 

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk. Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil 5.725,- kroner pr.kalenderår.

 

§ 8. Første ledd (endret 5/03)

Ved første gangs anskaffelse må det godtgjøres av spesialist i hudsykdommer (dermatolog) at hårtapet (alopecia) skyldes sykdom eller behandling for sykdom.

Det skilles mellom to typer tilstander til grunn for alopecia:

 

  1. a) Alopecia areata (flekkvis håravfall) er en sykdomstilstand med ukjen årsak. Alopecia areata forekommer i ulike grader. Alopecia areata forekommer i ulike grader. Omfatter hårtapet hele, eller praktisk talt hele hodebunnen, brukes betegnelsen alopecia totalis. Er hårtapet utbredt til all kroppsbehåring, betegnes tilstanden alopecia universalis. Som oftest er hårtapet lite, og i de fleste tilfeller vil håret vokse ut igjen. Dersom hårtapet er så utbredt at parykk er nødvendig, kan det ytes stønad.

 

  1. b) Alopecia androgenetica (mannlig håravfall) er håravfall som skyldes androgene faktorer og androgen stimulering av hårfolliklene (androgener er viriliserende hormoner). De fleste tilfeller av håravfall er av androgen type og forekommer hos begge kjønn. Det anses ikke som en sykdomstilstand og kan derfor ikke gi rett til stønad til parykk, uansett yrke mv. Det kan gjøres unntak for barn under 18 år.

 

I særlige tilfeller med betydelig androgent håravfall hos kvinner kan det ytes stønad til parykk. Det må foreligge erklæring fra spesialist i hudsykdommer.Det kan også være aktuelt å gi stønad til personer som har fått håret fjernet i forbindelse med kirurgisk inngrep, eller har fått skjemmende arr i hodebunnen etter operasjon/ulykke (for eksempel. brann).

Ved ulike teknikker kan hår skjøtes til gjenværende hår (for eksempel hårerstatning, hair-extension og lignende).

 

Dersom dette kan erstatte parykk ved hårtap, kan det ytes stønad til dekning av utgifter. De vanlige vilkår for rett til stønad ved hårtap gjelder.Det kan heller ikke ytes dekning av utgifter til behandling for å få håret tilbake ved alopecia (minoxidilbehandling og lignende)

 

§ 8. Andre ledd

Det er ikke anledning til å overføre gjenværende midler til påfølgende år. Det vil si at dersom medlemmet kun kjøper en parykk til for eksempel 3.000,- kroner ett år, kan ikke 2.725,- kroner overføres til det påfølgende år.

 

Det kan heller ikke ytes stønad slik at medlemmet forskutterer fremtidig stønad til parykk og får dekket utgifter utover 5.725,- kroner mot ikke å få stønad påfølgende år.

 

Sitat fra Folketrygden. Paragraf 5-15 ortopediske hjelpemidler m.m.

 

"Trygden yter stønad til dekning av utgifter til anskaffelse, vedlikehold, og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker. Det er et vilkår at det ortopediske hjelpemidlet eller protesen er rekvirert av lege. Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen."

 

Informasjon om bidragsytelser for parykker fra rikstrygdeverket 01.01.89 - tilføyet ved sosialdepartementet vedtak 21.12.88, i kraft 01.01.89 - endret ved forskrift 21.12.99, i kraft 01.01.00 - endret ved forskrift 10.02.00, i kraft 01.03.00 og gis virkning fra 01.01.00, endret 5/03 og 01.01.04.

 

Fra 1. Januar 1989 vil det kunne ytes stønad til parykk som pliktmessig ytelse etter § 2-5 nr. 3 bokstav d til personer som har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdommer. Adgang til bidrag etter § 2-13 første ledd til dette stønadsformål opphører fra samme dato.

 

§ 11.5. Stønad til de under 30 år

 

(Endret 1/17)

 

Barn som fyller inngangsvilkårene i forskriften § 8, første ledd, kan årlig få stønad til inntil

  • seks syntetiske standardparykker eller
  • to standardparykker av ekte hår eller
  • to individuelt tillagede parykker som kan være laget av syntetisk materiale eller ekte hår

Det følger av fast og langvarig forvaltningspraksis at det kan gis to standardparykker av ekte hår. Antallsbegrensningen for individuelt tillagede parykker av syntetisk materiale kan praktiseres lempelig når det er nødvendig behov for flere.

 

Barn vil ofte ha behov for individuelt tillagede parykker, fordi det er lite utvalg av standardparykker som passer til barn. Barns normale aktiviteter tilsier at de har et særlig stort behov for en parykk som sitter godt.

Utgiftene dekkes fullt ut i den utstrekning de er nødvendige. I utgangspunktet vil det sjelden være nødvendig med en individuelt tillaget parykk av ekte hår eller syntetisk materiale som koster mer enn kr. 25.000,-. I unntakstilfeller kan det likevel gis en litt dyrere parykk, dersom dette er nødvendig.

 

Barn under 30 år kan få full dekning til og med den datoen barnet fyller 30 år. Etter dette gjelder de ordinære reglene om stønadsbegrensning. 

Dersom ordinær stønadsbegrensning er overskredet før fylte 30 år kan søknader om ytterligere refusjon etter fylte 30 år ikke tilstås.

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram